Pozvánka

Milí priatelia včelári,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu dňa
23.2.2020. o 8 hod., Motorest Hôrka Hliník nad Hronom

Program:

1,Otvorenie
2,Hodnotiaca správa za rok 2019
3,Plán činnosti ZO SZV Hliník nad Hronom pre rok 2020
4,Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
5,Správa Revíznej komisie ZO Hliník nad Hronom za rok 2019
6,Návrh nákupu liečív na rok 2020
7,Diskusia
8, Schválenie uznesení
9, Prednáška PhDr. Ján Repka ,,História a vývoj včelárstva u nás a vo svete“
10, Odmeňovanie včelárov pri príležitosti 80 .výročia ZO SZV Hliník nad Hronom
11, Záver

ZO SZV Hliník nad Hronom